Micom BH je društvo čija je osnovna djelatnost prodaja mjernih instrumenata i opreme. Micom BH je dio grupacije, koja je na području jugoistočne Evrope najveći distributer takve robe.
Kompanija je osnovana 1991. godine i danas Micom grupacija zapošljava 30 osoba, od kojih su većina inženjeri elektrotehnike i mašinstva. Za više detalja o području rada društva MICOM BH, posjetite stranicu www.micom.ba.

Laboratorij društva MICOM BH osnovan je 2019. godine i kao nezavisna organizaciona jedinica pruža usluge kalibracije mjerila temperature. Od maja 2021., laboratorij posluje kao akreditovani laboratorij za kalibraciju mjerila temperature. MICOM BH je akreditovan od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA-e), bilateralnog potpisnika EA MLA, pod registarskim brojem akreditacije LK–170–01, za Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorij zapošljava inženjere elektrotehnike i mašinstva sa velikim iskustvom u oblasti kalibracije i termometrije. Kao sekundardni industrijski laboratorij, MICOM pruža usluge kalibracije svih termometara koji se najčešće koriste u industriji, uključujući termoparove, otporničke termometre i samopokazne termometre, osiguravajući rezultate kalibracije i mjernu nesigurnost takvu da odgovara aplikacijama u industriji. Na taj način našim klijentima osiguravamo kvalitet, smanjujemo troškove, povećavamo učinkovitost i što je najvažnije, štitimo ljudske živote.

U  Micom-u čvrsto vjerujemo da naše usluge kalibracije moraju biti tehnički besprijekorne, ugodne za klijenta i izvršene na vrijeme. Pozivamo Vas da se i sami uvjerite u kvalitet naših usluga.

 

Politika kvaliteta

      Pouzdano upravljanje

 

U cilju pružanja stalno kvalitetnih usluga, identificirali smo sve neophodne procese i resurse za kvalitetno odvijanje naše ukupne djelatnosti kojima pouzdano upravljamo, tako da su sve relevantne aktivnosti dokumentirane i kontrolirane, resursi planirani i obezbijeđeni, te su dodijeljene odgovornosti i ovlaštenja za izvršavanje istih.

 

      Pouzdanost ispitivanja

 

Upravljanje aktivnostima se zasniva na analizi dokumentiranih činjenica o pouzdanosti rezultata naših kalibracija, kako bi naše odluke bile kvalitetno donesene i predstavljale garanciju za daljnji kvalitetan rad.

 

      Timski rad

 

Da bismo dugoročno zadržali svoju poziciju, podržavamo timski rad i međusobno uvažavanje svih uključenih u rad Laboratorije za kalibraciju društva MICOM BH.

 

      Kontinuirana edukacija i učenje

 

Ispunjenje ove vizije postižemo stalnim educiranjem u relevantnim oblastima, planiranjem i preispitivanjem svih aktivnosti, uspostavljajući na taj način jedinstvo naših stručnih i naučnih stremljenja i djelovanja, a time i prepoznatljiv kvalitet usluga koje pružamo u lLaboratoriji za kalibraciju.

      Nepristrasnost i objektivnost kalibracije

 

Svi uposlenici laboratorije opredjeljeni su na stalna istraživanja, prepoznavanja i ispunjavanja zahtjeva svih relevantnih zakona, standarda i novih naučnih praksi, kako bi u svakom trenutku ponudili nepristrasne i objektivne usluge i rezultate mjerenja na zadovoljstvo Klijenata.

 

      Fokus na klijente

 

S obzirom da svoju djelatnost obavljamo u skladu sa zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana i naših Klijenata, opredijeljeni smo i odgovorni da za naše Klijente uspostavljamo trajne i partnerske odnose, kako bismo postigli obostranu korist i zadovoljstvo, a s ciljem poboljšanja tačnosti, efikasnosti i efektivnosti procesa Klijenata.

 

      Kontinuirano preispitivanje

 

Usluge koje obezbjeđuje MICOM BH d.o.o. moraju uvijek biti na zadovoljstvo naših Klijenata i relevantnih organa, a ako se desi da nisu, moraju biti preispitane i poboljšane.